Προκήρυξη και Διαδικασία Εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (Ν&Ν) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν).
Μέγιστος αριθµός φοιτητών : ~ 23

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να καταθέσουν Αίτηση, και μαζί με αυτήν τα ακόλουθα:
1.        Συμπληρωμένη ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας
2.         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
3.         Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ (Για τίτλους της αλλοδαπής)
4.         Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5.         Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
6.         Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας
7.         Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος
8.         Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά  εμπειρίας
9.         Συστατικές επιστολές
10.       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος
11.       Πρόσφατη φωτογραφία
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η Αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στον σύνδεσμο: https://www.physics.auth.gr/msc_applications
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει καταθέσουν τα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 01-09-2023 έως την Πέμπτη 28-09-2023 ώρα 24:00.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:
1.Προπτυχιακές Σπουδές και Βαθμός Πτυχίου (50%)
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Θετικών Επιστημών (Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, κ.τ.λ), Πολυτεχνείου, Ιατρικών Σχολών και Γεωπονικών Σχολών του εσωτερικού ή των αντίστοιχων τµηµάτων επίσηµα αναγνωρισµένων από το Ελληνικό κράτος ιδρυµάτων του εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι του ΔΠΜΣ Ν&Ν θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (6.5).
 2.Μαθήματα Κατεύθυνσης και Διπλωματική Εργασία (20%)
Για όλους τους υποψήφιους λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήµατα που σχετίζονται µε το ΔΠΜΣ.
3.Προσωπική συνέντευξη (20%)
Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη, το πρόγραμμα της οποίας ανακοινώνεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Ν&Ν.
4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Ερευνητική Εμπειρία και Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (10%)
5. Συστατικές Επιστολές
Οι υποψήφιοι καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Ξένη Γλώσσα
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι έγκυρων πιστοποιητικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency), εξετάζονται στην ικανότητα τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα, την οποία διενεργεί το ΔΠΜΣ Ν&Ν κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων. Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση λεξικού.
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τµήµατος Φυσικής, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 998550, email: info@physics.auth.grhttp://www.physics.auth.gr
Γραμματεία ΔΠΜΣ Ν&Ν, Τμήμα Φυσικής
Επ. Καθ. Αργύρης Λασκαράκης, τηλ. 2310 998266 / 998850, email: nninfo@physics.auth.grhttp://nn.physics.auth.gr

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλέφωνο:2310998266

Email:nninfo@physics.auth.gr

URL:Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Προέλευση Ανακοίνωσης

Τμήμα Φυσικής

ΕΣΠΑ