Προκήρυξη επιλογής υποψήφιων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, καλεί τους ενδιαφερομένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στη Χημεία ή σε επιστήμες συναφείς προς τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Χημείας, ο οποίος χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής.
β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σε επιστήμες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των Ειδικεύσεων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) υποχρεωτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα με βάση τις προϋποθέσεις του άρ. 46 του ν. 4485/2017.

Η επιλογή των υποψηφίων και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ γίνεται με βάσει όσα ορίζει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (σχετικός σύνδεσμος εδώ)

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΕΣΠΑ