Προκήρυξη Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» (MSc in Medical Research Methodology) για έβδομο συνεχές έτος (ΦΕΚ τ.B’ 3456/19.08.2020).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος επιστημόνων σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ερευνητικά προγράμματα, προάγοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, που το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι:

  1. Μικρή διάρκεια: Από το Φεβρουάριο έως τον Ιανουάριο (12 μήνες), οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των 75 διδακτικών μονάδων (ECTS), που αντιστοιχούν στα πέντε (5) υποχρεωτικά (Introduction to Statistics, Clinical Research Methodology, Basic Research Methodology, How to write a paper or a grant proposal, Introduction to Bioethics-Publication ethics) και στα τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα (επιλογή από: Advanced Statistics, Systematic Review and Meta-analysis, Computational Medical Research, Data Mining, Advanced Techniques in Medical Research, Qualitative Research, Clinical Trials), συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας (MSc thesis).  
  • Ευέλικτη, μικτή μορφή: Συνδυασμός φυσικής (on-site) και διαδικτυακής (on-line) παρουσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Απαιτούνται μόνον τρεις (3) εβδομάδες φυσικής παρουσίας (μία εβδομάδα το Φεβρουάριο, μία τον Απρίλιο και μία τον Ιούνιο). Εκτάκτως αυτό το ακαδημαϊκό έτος η διενέργεια μαθημάτων με φυσική παρουσία (διάρκειας τριών εβδομάδων) θα εξαρτηθεί από την πορεία της CoViD-19 και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής και της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση για πιθανή αντικατάσταση της εκ του σύνεγγυς διδασκαλίας με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο της αποφυγής διάδοσης της CoViD-19, θα ληφθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων, ώστε οι φοιτητές/τριες να προγραμματίσουν εγκαίρως την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη.
  • Διεξαγωγή μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα: Η επίσημη γλώσσα του Π.Μ.Σ. είναι η αγγλική. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μία διεθνής τάξη φοιτητών.
  • Ανταγωνιστικά δίδακτρα: Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις, καθιστώντας το μεταπτυχιακό μία προσιτή επιλογή.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους (ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Πολυτεχνείου, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε εργαζομένους στους τομείς της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας και των Οικονομικών της Υγείας.

Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 γίνονται δεκτές κατά το διάστημα 31/08-31/10/2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη