ΠΜΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων “Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη” – Α.Π.Θ.

Ανακοίνωση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως και 20-8-2021
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
παρατείνει έως και 20-8-2021 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Προκήρυξης της 28-5-2021

http://msc-planresilience.plandevel.auth.gr/index.php/prokirykseis/prokiryksi-2021-2022

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή έως και τη Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021. Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή με email στη δ/νση info@plandevel.auth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τηλ. 2310 994179, 2310 991430 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος http://mscplanresilience.plandevel.auth.gr/

e-mail επικοινωνίας: info@plandevel.auth.gr, msc-planresilience@plandevel.auth.gr
Η Πρόεδρος του Τμήματος
Ελισάβετ Θωΐδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια