ΠΜΣ:”Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό”

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 30 Νοεμβρίου 2022

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023,Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» (Studies in the Slavic World: History, Literature, Culture and Relations to Hellenism).

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» είναι η Σλαβολογία με τους επιμέρους κλάδους της που μελετούν την ιστορία, τη γραμματεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου από τους μέσους χρόνους μέχρι και σήμερα. Επίσης στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. μελετώνται οι διαχρονικές ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές σχέσεις του σλαβικού κόσμου με τον Ελληνισμό, ο οποίος (Ελληνισμός) με την ισχυρή παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας των σλαβικών λαών.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, τον προσεχή Φεβρουάριο, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Δύναται να διεξάγονται εξ αποστάσεως ή/και δια ζώσης όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και σε κύκλους ενοτήτων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προκηρύσσονται συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν από την 01-09-2022 έως και 30-11-2022 σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση: εδώ

Κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
1. Κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΕΑ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
3. Απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολών της Αστυνομίας και λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ισότιμων με τις Σχολές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
4. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://slav.theo.auth.gr ή να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pms.slav@gmail.com και στα τηλέφωνα: 2310 991369 και 2310 997130 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 13:00.

 Αναλυτικά η πρόσκληση/παράταση

ΕΣΠΑ