Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι  η εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον νέο εθνικό εφαρμοστικό νόμο (Ν. 4624/2019) και επίσης, στην κανονιστική συμμόρφωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου με το νομικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων και να αναλάβουν συμβουλευτική στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απασχολούμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που θέλουν να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα νομικά και τεχνικά ζητήματα του Κανονισμού προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, σε Υπεύθυνους προστασίας δεδομένων που θέλουν να εξειδικευτούν σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής του ΓΚΠΔ και όσους θέλουν αν αποκτήσουν ειδικές γνώσεις επάνω στη συμμόρφωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων με το νομικό καθεστώς της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Έναρξη προγράμματος: 07/01/2021 – Λήξη προγρ.: 30/06/2021
Έναρξη αιτήσεων: 10/12/2020 – Λήξη αιτήσεων:30/01/2021

Περισσότερες Πληροφορίες