Διευκρινήσεις από τον ΑΣΕΠ για τα διδακτορικά στις διαδικασίες πρόσληψης – Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της έγκαιρης προετοιμασίας των υποψηφίων, το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι στις εφεξής εκδιδόμενες προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021, είτε µε σειρά προτεραιότητας είτε µε γραπτό διαγωνισμό, η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, βαθμολόγηση του κριτηρίου του διδακτορικού διπλώματος θα αποδίδεται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην οικεία προκήρυξη σύµφωνα µε την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι υποψήφιοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που προτίθενται να λάβουν µέρος στις ανωτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες να επιβεβαιώσουν ότι η διδακτορική τους διατριβή είναι καταχωρισμένη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (https://www.didaktorika.gr/eadd/).

Σε περίπτωση που η διδακτορική τους διατριβή δεν είναι καταχωρισμένη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, θα πρέπει άμεσα να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώριση αυτής, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο https://phdms.ekt.gr/phdms/.

Οι µεν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τη Γραμματεία του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι δε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής µε τη Γραμματεία του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).