Διαδικτυακή Ενημέρωση για Υποτροφίες Έρευνας απο τη DAAD 2023/24 -Προϋποθέσεις και Αιτήσεις -23 Μαρτίου 1.30 μ.μ.

23 Μαρτίου, ώρα 1.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση από την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο, Αποστολία Γουδουσάκη, στην οποία θα γίνει διαδικτυακή παρουσίαση των προγραμμάτων υποτροφιών της DAAD για διεξαγωγή έρευνας στη Γερμανία. 

Υποτροφίες DAAD 2023/24: Προϋποθέσεις και Αιτήσεις
📌Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις υποτροφίες έρευνας της DAAD. H Ακαδημαϊκή Σύμβουλός μας θα
👉 παρουσιάσει τα προγράμματα υποτροφιών της DAAD με φόκους στην υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας και θα
👉 απαντήσει στις ερωτήσεις σας.

Link συμμετοχής
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_N2VjZmNjODItOGNhYS00YmEyLWE2YzgtMjFlNDM5MWE0ODE0%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252230abdb70-b284-4830-8df7-daa5b0052ed2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252266bdf188-602c-4a35-9b14-429897151cf5%2522%257d&data=05%7C01%7C%7Cca71f1bce4e94120eac908db29320aa5%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638149067119147012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kCPEBp0ti2JzqY%2BFbbqNDS6s7s%2F082vG7NSPKQC%2FdUw%3D&reserved=0
 
Μπορείτε να μοιραστείτε την εκδήλωση και απευθείας τις αναρτήσεις στα κοινωνικά σας δίκτυα χρησιμοποιώντας τους εξής συνδέσμους:
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%3Ffbid%3D657171923084894%26set%3Da.449796693822419&data=05%7C01%7C%7Cca71f1bce4e94120eac908db29320aa5%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638149067119147012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UpoBjbNckVD7oV5fPs7Rgo%2BmR6t4dVVEZTIIsWZ09QU%3D&reserved=0
   
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fdaad-greece%2Frecent-activity%2F&data=05%7C01%7C%7Cca71f1bce4e94120eac908db29320aa5%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638149067119147012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGl8wzUOjTW%2Ft5vJcSpDxOlZwrPRLfQtrJ6fpTRpfYQ%3D&reserved=0

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp2eUf3slnq%2F&data=05%7C01%7C%7Cca71f1bce4e94120eac908db29320aa5%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638149067119147012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Pvz9WwVYA%2BYgcdX2j%2Bi07s4gLl6Tb8FNFLdj1MbLLE%3D&reserved=0

Υποτροφίες DAAD
ΕΣΠΑ