Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα – Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»,
έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών
δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής,
κατάρτισης και πιστοποίησης 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των
παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή
τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική
τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την
προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
απευθύνεται σε 15.000 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την
υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις
δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που
προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται.
Αντικείμενο της πράξης είναι η συμβουλευτική, η κατάρτιση, η πιστοποίηση και
ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες
της Ελλάδας.
Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –
EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το Πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο.

Οι αιτήσεις συνεχίζονται.

Περισσότερες Πληροφορίες