Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δυνατότητα πρακτικής άσκησης επί αμοιβής

προβολές

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποστολή βιογραφικών έως:

2024-04-30

Κατηγορία:

Επιστημονικό Αντικείμενο:

Θέσεις για Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  | eduguide

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης στα γραφεία των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υπηρεσίες του Δικαστηρίου.

Η πρακτική άσκηση στα γραφεία των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη των τριών μηνών και μεγαλύτερη των πέντε μηνών. Αρχίζει την πρώτη ή την δέκατη έκτη ημέρα του μήνα κατά τις περιόδους που αναφέρονται κατωτέρω. Η πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του Δικαστηρίου έχει διάρκεια πέντε μηνών και αρχίζει την πρώτη ή την δέκατη έκτη ημέρα του μήνα κατά τις περιόδους που αναφέρονται κατωτέρω.

Η πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του Δικαστηρίου πραγματοποιείται, κυρίως, στις Διευθύνσεις Νομικής Μετάφρασης, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, στη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στον Νομικό Σύμβουλο επί διοικητικών υποθέσεων, στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου και στη Διεύθυνση Διερμηνείας (ειδικώς για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, βλ. κατωτέρω).

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης παρέχεται σε δύο περιόδους:

– από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων από 1ης Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους)

– από τις 16 Σεπτεμβρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου για πρακτική άσκηση στα γραφεία των μελών και από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου για την πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες (κατάθεση υποψηφιοτήτων από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 15 Απριλίου κάθε έτους).

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στη νομική επιστήμη, στις πολιτικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες ή σε συναφείς επιστημονικούς τομείς, ή, όσον αφορά την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, κάτοχοι τίτλου σπουδών στη διερμηνεία συνεδρίων, καλούνται να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής EU CV Online εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ένωσης και καλή γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας. Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση (αμειβόμενη ή μη) σε θεσμικό ή άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αμοιβή για τον ασκούμενο είναι 1 493 € μηνιαίως. Δεν υπόκειται στο φορολογικό καθεστώς των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους ασκούμενους των οποίων ο τόπος διαμονής βρίσκεται σε γεωγραφική απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων  από την έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλεται συνεισφορά στα έξοδα ταξιδίου ύψους 150,00 €.


 

Η πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, διάρκειας έξι έως δώδεκα εβδομάδων, απευθύνεται πρωτίστως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδριάσεων, των οποίων οι γλωσσικές γνώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Διεύθυνση. Σκοπός είναι να δοθεί στους νέους διερμηνείς η δυνατότητα να τελειοποιήσουν τις ικανότητές τους στη διερμηνεία και ιδίως στη νομική διερμηνεία, μέσω μελέτης δικογραφιών, ορολογικής έρευνας και εξάσκησης σε καμπίνα διερμηνείας. Απαιτείται ικανότητα κατανόησης γαλλικών κειμένων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μία φορά το χρόνο, περίπου στις 15 Σεπτεμβρίου, για ολόκληρο το δικαστικό έτος (υποβολή αιτήσεων από την 1η Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους). Σημειωτέον ότι δεν διεξάγονται δημόσιες συνεδριάσεις κατά τις δικαστικές διακοπές.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, χωρίς αμοιβή από το θεσμικό όργανο, σε γραφείο μέλους του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου, κατόπιν πρωτοβουλίας του μέλους, εκτός των δύο περιόδων πρακτικής άσκησης που αναφέρονται ανωτέρω και χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήσεως μέσω της εφαρμογής EU CV Online εντός των ως άνω προθεσμιών. Η συγκεκριμένη μορφή πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων βασικών, επαγγελματικών ή επιμορφωτικών σπουδών των οποίων το ημερολογιακό πρόγραμμα δεν είναι συμβατό με τις προαναφερθείσες περιόδους πρακτικής άσκησης. Για την πρακτική άσκηση αυτής της μορφής απαιτείται επιπλέον να λαμβάνουν οι ασκούμενοι υποτροφία, επίδομα ή αμοιβή στο πλαίσιο της άσκησης.

Η πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες Θέσεις Εργασίας

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δυνατότητα πρακτικής άσκησης επί αμοιβής

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποστολή βιογραφικών έως:

2024-04-30

Κατηγορία:

Επιστημονικό Αντικείμενο:

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Προγράμματα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2025

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Deloitte Full-Stack Developer Hackathon- Thessaloniki

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024