Υποτροφίες του Κληροδοτήματος “Εμμανουήλ Σακλαμπάνη

Λήξη Υποβολής: 15 Ιουνίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019, τη
χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του
Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για
μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής»,
σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 420η/21‐11‐2019 συνεδρία και σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12‐10‐2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ
Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03‐06‐2005 πρακτικό του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 102/2017 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής
Κρήτης, περί ερμηνείας της διαθήκης.
Ειδικότερα, θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ
χιλιάδων ευρώ (8.000€), και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια
της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό (1) έτος.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση
των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται
υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να
επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο κτίριο διοίκησης ΙΙ,
στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, μέσα σε διάστημα δύο(2) μηνών από την
πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Δημοκρατία»
(μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική
ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» καθώς και αναλυτική
βαθμολογία, η οποία θα ληφθεί υπ’ όψη σε περίπτωση ισοψηφίας.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ»
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία
από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα ή Δωρεά ή Κληρονομία για τις ίδιες σπουδές και
δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
5. Βεβαίωση από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι έχουν γίνει δεκτοί,
ενώ οι εγγεγραμμένοι θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής (αφορά
υποψηφίους για σπουδές στο εξωτερικό).
6. Βεβαίωση εγγραφής από το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν (αφορά υποψηφίους για
σπουδές στο εσωτερικό).
7. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει.
8. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας, εάν υπάρχει, με σύντομη περίληψη.
9. Βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δημοσιεύσεις.
10. Πιστοποιητικό (για άρρενες) στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής που
να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές
σπουδές (αφορά υποψηφίους για σπουδές στο εξωτερικό).
Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών www.sse.uoc.gr/news.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την κ. Ε. Μπαλάφα, email:
mpalafa@uoc.gr, τηλ. 2810393620 καθώς και από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κ. Α. Τσαλίμη, email: tsalimi@uoc.gr, τηλ.
2810393200