2 Υποτροφίες από το Κληροδότημα Χριστόφορου Ρίζου για φοιτητές καταγόμενους από την Πρέβεζα και το Συρράκο

Λήξη Υποβολής: 24 Δεκεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη Υποτροφίας Πανεπιστημιακών Σπουδών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΙΖΟΥ
Προκήρυξη Υποτροφίας Πανεπιστημιακών Σπουδών
Η διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Χριστοφόρου Ρίζου με την αριθμ. 5/2020 πράξη ms αποφάσισε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων και λοιπών Ανωτάτων Σχολών ms Ελλάδας, καταγόμενου5 από την Πρέβεζα και το Συρράκο.

Το συνολικό μηνιαίο ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται στα τριακόσια (300) ευρώ και θα διανέμεται ισόποσα στους δυο υποτρόφους.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από 9-11-2020 έως 24-12-2020.

1 ) Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα).
2) Πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή και η οικογενειακή κατάσταση.
3) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτά.
4) Για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες, ατομικό δελτίο επιτυχίας καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγράφει και φοιτά.
5) Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεά και ακόμη ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι στη διάθεση των υπολοίπων συνυποψήφιων.
7) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία οικονομική εφορία και του εντύπου Ε9.
8) Πιστοποιητικό ms αρμόδιας Υπηρεσίας (Κοινωνική Πρόνοια) περί της οικονομικής των αδυναμίας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων, θα γίνει έλεγχος των αιτήσεων και ο πίνακας επιλογής των δικαιούχων θα τοιχοκολληθεί στο γραφείο του Κληροδοτήματος (Αμβρακίας 2, Πρέβεζα, 2os όροφος) για τυχόν υποβολή ενστάσεων εντός  10 ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης.
Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα θα αποσταλεί για έλεγχο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Γ ια περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26820 23386 και 697661 8612.