2 ανταποδοτικές υποτροφίες (Pfizer Fellowship), Υποψήφιων Διδακτόρων, για την υλοποίηση έρευνας σε θέματα υγείας, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Λήξη Υποβολής: 04 Μαρτίου 2020


Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προαγωγή της Επιστήμης-Αdvancing Science» που χρηματοδοτείται από τη φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, προκηρύσσει δύο ανταποδοτικές υποτροφίες (Pfizer Fellowship) για υποψήφιους διδάκτορες με ερευνητικό αντικείμενο την εφαρμογή των συζυγιακών πολυμερών στη βιοαπεικόνιση και θεραπεία καρκινικών κυττάρων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την ετήσια ανταποδοτική υποτροφία, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος.
Όροι Υποτροφίας
Το ύψος της κάθε υποτροφίας αφορά στην κάλυψη της απασχόλησης του υποψήφιου/ας διδάκτορα στο ΕΙΕ με απόδοση του ετήσιου συνολικού ποσού (14.000€ /έτος), βάσει της παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 98 του ν.4547/2018, όπου αναφέρεται ότι οι υποτροφίες που χορηγούν τα Ερευνητικά Κέντρα δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η εν λόγω υποτροφία ανά δικαιούχο θα έχει ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη τα δύο έτη.
 
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας:
Υποψήφιος Διδάκτορας 1
Aπαραίτητα προσόντα:
? Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή Επιστήμης Υλικών στην οργανική σύνθεση ή χημεία πολυμερών
? Εμπειρία σε σύγχρονες και προηγμένες τεχνικές σύνθεσης και απομόνωσης οργανικών μορίων και πολυμερών
? Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού συμπεριλαμβανομένων, φασματοσκοπικών τεχνικών όπως NMR, (1D και 2D NMR), IR, και UV-Vis, φασματομετρίας μάζας (GC-MS, ESI-MS), θερμικής ανάλυσης (TGA, DSC) καθώς επίσης και ηλεκτροχημικών μεθόδων (π.χ. κυκλικής βολταμετρίας)
Eπιθυμητά προσόντα :
? Εμπειρία σε τεχνικές μικροσκοπίας όπως SEM και micro-RAMAN
? Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια
? Γνώσεις βιολογίας
? Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τα παραπάνω ζητούμενα προσόντα καθώς και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων
 
Υποψήφιος Διδάκτορας 2
Aπαραίτητα προσόντα:
? Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή Επιστήμης Υλικών
? Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συναφές αντικείμενο μοριακή βιολογία ή βιολογία κυττάρου ή βιοχημεία
Eπιθυμητά προσόντα:
? Εμπειρία σε κυτταροκαλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων
? Εμπειρία σε τεχνικές μικροσκοπίας όπως συνεστιακό μικροσκόπιο και μικροσκόπιο φθορισμού.
? Εμπειρία σε βασικές τεχνικές μοριακής βιολογίας, (clonings, transfections, pcr)
? Προηγούμενη εμπειρία σε χειρισμό πειραματοζώων
 
Λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλεξιμότητας:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Για τη διεκδίκηση της υποτροφίας Pfizer Fellowship – ΕΙΕ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΕΙΕ και έχουν επιλέξει ως ερευνητικό αντικείμενο την εφαρμογή των συζυγιακών πολυμερών στη βιοαπεικόνιση και θεραπεία καρκινικών κυττάρων
2. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς
3. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01.01.2017 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
4. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
5. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
6. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των τριών τελευταίων φορολογικών ετών δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τις δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €).
7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας:
α) Στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
8. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
9. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής
Προθεσμία Υποβολής
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Tρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@eie.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη Δρ. Χρήστου Χώχου με την ένδειξη:
«Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων ανταποδοτικών υποτροφιών (Pfizer Fellowship)»