1 Υποτροφία από το Κληροδότημα Ν. Κουκουφλή

Λήξη Υποβολής: 06 Οκτωβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί ότι προκειμένου να διαθέσει ποσό 439,84€ που προέρχεται από έσοδα του κληροδοτήματος Ν. Κουκουφλή σε έναν 1 αριστούχο καλλιτέχνη ο οποίος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν στην Διεύθυνση Πολιτισμού Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Κουντουριώτη 17 Τ.Κ 54625 σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης
  • Φωτοτυπία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερομένου ή της οικο γένειάς του σε περίπτωση που είναι προστατευόμενο μέλος
  • Αποδεικτικά σπουδών από τα οποία θα αποδεικνύεται η περάτωση των βασικών σπουδών του με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς
  • Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα ξένου πανεπιστημίου και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την συνέχιση των σπουδών επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Λήξη ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών στις 06/10/2020. 

Πληροφορίες: Δ/νση Πολιτισμού Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.