Χρηματικό βραβείο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) για συγγραφή επιστημονικής μελέτης από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

Λήξη Υποβολής: 27 Φεβρουαρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Η μελέτη θα πρέπει:

α) να είναι πρωτότυπη,

β) να είναι ανέκδοτη,

γ) να είναι βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα,

δ) να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις του/της συγγραφέα που θα συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας,

ε) να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης, στ) να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως και

ζ) να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. Το σύγγραμμα που θα προκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όχι κάτω του βαθμού δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20). Το Τμήμα Κληροδοτημάτων εισηγείται την επιλογή της Τριμελούς Επιτροπής στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ για έγκριση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση αυτής της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο 27-02- 2021 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/99-5214/7250, ΦΑΞ: 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη απο τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Περισσότερς πληροφορίες- Σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κ. Κατσέα.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ.doc