Χορήγηση χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Λήξη Υποβολής: 27 Φεβρουαρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Το σύγγραμμα θα πρέπει:

α) να είναι πρωτότυπο,

β) να είναι ανέκδοτο,

γ) να είναι βασισμένο σε πρόσφατη έρευνα,

δ) να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα από έναν/μία υποψήφιο/α,

ε) να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης

στ) να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως και

ζ) να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. Το σύγγραμμα που θα προκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όχι κάτω του βαθμού δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20). Το Τμήμα Κληροδοτημάτων εισηγείται την επιλογή της Τριμελούς Επιτροπής στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ για έγκριση.

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση αυτής της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο.

Ημερομηνία λήξης: Σάββατο, 27 Φεβρουάριος 2021

 

Σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Ι. Τσατσαρώνη.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ.doc