Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές από το Αγγελοπούλειον Ίδρυμα

Λήξη Υποβολής: 30 Αυγούστου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

Θα χορηγηθούν:

  • Πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες ή σε φοιτητές/τριες επομένων ετών.
  • Μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές, σε φοιτητή/τρια
  • Μιας (1) υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές, σε φοιτητή/τρια,σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Οι υποψήφιοι/ες για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 30-08-2020, ηλεκτρονικά αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Α) Για τους προπτυχιακούς υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), μοιραζόμενο σε δύο δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά έτος, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών, ή για δύο συνεχόμενα έτη, μεγαλυτέρων ετών προπτυχιακών σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που οι γονείς του κατάγονται και διαμένουν στον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας).

Β) Για τους Μεταπτυχιακούς υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσες είναι και τα αντίστοιχα εξάμηνα φοίτησης, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). Σε περίπτωση που τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το ύψος της υποτροφίας αναπροσαρμόζεται στο ποσό κάλυψης των διδάκτρων.

Γ) Για τους υποψήφιους διδάκτορες, υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσος είναι και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης που ορίζεται στον οικείο κανονισμό σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). . Το ποσό της συγκεκριμένης υποτροφίας δίνεται, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν δίδακτρα ή όχι.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος εδώ.