ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-24 -Λήξη 7.5.2023

Λήξη Υποβολής: 07 Μαΐου 2023

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη του Ομίλου HELLENiQ ENERGY (τ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους και με φυσική παρουσία φοίτησης, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού (Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Βελγίου, Ελβετίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Δανίας, ΗΒ, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, στους τομείς: Μηχανικής και Ενέργειας, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Επιστημών Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Διοίκησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

– κατόχους πτυχίου ελληνικού πανεπιστημίου με βαθμό 8 κατ’ελάχιστο ή βαθμό που να αντιστοιχεί στο ανώτατο 10% του έτους αποφοίτησής τους ή κατόχους ισότιμου τίτλου πανεπιστημίου του εξωτερικού με βαθμό αντίστοιχο του “Άριστα”,

– ηλικίας έως 30 ετών (ημερομηνία γέννησης μετά την 31η Δεκεμβρίου 1992) ή 32 (ημερομηνία γέννησης μετά την 31η Δεκεμβρίου 1992), εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών και οι οποίοι/-ες

– είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε ή έχουν γραπτή προσφορά θέσης (οριστική επιστολή αποδοχής ή αντίγραφο αλληλογραφίας που αποδεικνύει ολοκλήρωση της αίτησης εισδοχής) από πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή ήδη παρακολουθούν/έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος μεταπτυχιακών σπουδών 2ετούς διάρκειας και έχουν αριστεύσει στις εξετάσεις του 1ου έτους.

Η αίτηση, για έναν μόνο τομέα σπουδών και για έως 3 πανεπιστήμια με σειρά προτίμης, υποβάλλεται, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως τις 7 Μαϊου 2023. Η επιστολή αποδοχής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δύναται να αποσταλεί και έως την 31η Μαΐου 2023.

 

ΕΣΠΑ