Υποτροφίες, Διαγωνισμοί και Προτάσεις συμμετοχής από την AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)

Λήξη Υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2016


 Υποτροφίες, Διαγωνισμοί και Προτάσεις συμμετοχής από την AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
 
 FORMATION – ACTUALITES
Par Veille Strategique sur le 2 dec. 2016
 
 LANGUE FRANCAISE – ACTUALITES
Sur Institut Francais de Tunisie le 1 dec. 2016
 
 NUMERIQUE – ACTUALITES
Sur Ministere de l’Education Nationale le 24 nov. 2016
Par Veille Strategique sur le 2 dec. 2016
 
 RECHERCHE – ACTUALITES
Sur France Diplomatie le 22 nov. 2016
Sur France science le 23 nov. 2016
Sur halqa.hypotheses.org le 29 nov. 2016
Sur Ambassade de France en Egypte le 1 dec. 2016
Sur Instituts francais de recherche a l’etranger le 1 dec. 2016
Par Inconnu sur Andra le 1 dec. 2016
Sur Calenda le 1 dec. 2016
Par Veille Strategique sur le 2 dec. 2016
 
 INNOVATION – ACTUALITES
Sur univ-toulouse.fr le 28 nov. 2016
Sur Entreprise Europe Sud Ouest France le 30 nov. 2016
Sur tech-quimper.fr le 1 dec. 2016
Sur Agence de l’eau Rhone-Mediterranee et Corse le 2 dec. 2016
Par Veille Strategique sur le 2 dec. 2016
Sur Les aides le 2 dec. 2016
Sur DRAAF PACA le 2 dec. 2016
Par Veille Strategique sur le 5 dec. 2016
 
 
Περισσότερες πληροφορίες  εδώ
 
Veille BEO AUF [mailto:veille-beo@auf.org]