Υποτροφία Grivalia Properties για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Λήξη Υποβολής: 28 Σεπτεμβρίου 2018


Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Υποτροφία Grivalia Properties για μεταπτυχιακές σπουδές – 27/09/2018 
 
Λήξη: 27/09/2018 Υποτροφία Grivalia Properties για μεταπτυχιακές σπουδές
 
Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί η Υποτροφία Grivalia Properties για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018. Δικαιούχος της υποτροφίας είναι ο/η φοιτητής/τρια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας του ΕΜΠ, που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
  • Ελληνική ιθαγένεια ή Ελληνική καταγωγή
  • Ηλικία μέχρι τριάντα έξι (36) ετών
  • Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προτεραιότητα θα δοθεί στους απόφοιτους του Ε.Μ.Π.
  • Βαθμός πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών από 8,00 και άνω
  • Απόκτηση του πτυχίου μέχρι δύο χρόνια από την έναρξη του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (όχι νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο του 2015)
  • Εγγραφή στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα κατά το ακαδ. έτος 2017-2018.
 
Κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα ληφθεί υπόψη η σειρά κατάταξης του/της υποψηφίου/ίας μεταξύ των αποφοίτων της χρονιάς αποφοίτησής του/της, για την οποία θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής του/της (π.χ. 15ος/η από 56).
Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται σε 3.000 D. Στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής δεν δύνανται να συμμετέχουν όσοι λαμβάνουν ή έχουν λάβει ήδη κατά το παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές από άλλη δωρεά, κληροδότημα ή κληρονομιά ή έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έως και τις 27.09.2018 στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας, Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, τηλ. 210 7721820 & 210 7721951, τα ακόλουθα παραστατικά: ο Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας) ο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ο Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών ο Πιστοποιητικό εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας του Ε.Μ.Π. ο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του/της υποψηφίου/ίας ότι δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωση αυτή για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα ζητηθεί από τους ισοβαθμούντες η σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τους ως προς τη σειρά κατάταξής τους. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.