Υποτροφία «Καίτης Κυριακοπούλου – Imerys» από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για Μεταλλειολόγους-Λήξη 25 Αυγούστου 2022

Λήξη Υποβολής: 25 Αυγούστου 2022

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη χορήγηση της υποτροφίας «Καίτης Κυριακοπούλου – Imerys» ακαδ. έτους 2022-2023
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκηρύσσει την υποτροφία «Καίτης Κυριακοπούλου – Imerys» ύψους 10.000 €, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2022-2023, κατά προτεραιότητα στην μεταλλευτική επιστήμη, σε πτυχιούχο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., με κατεύθυνση αυτή της Μεταλλευτικής Τεχνολογίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
Να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
Το ύψος του πτυχίου είναι σημαντικό κριτήριο επιλογής μεταξύ περισσότερων υποψηφίων του ενός.
Να έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα για να αντιμετωπίσουν το κόστος των μεταπτυχιακών σπουδών τους.
Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
Διαδικασία:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, ένα εκ των οποίων θα είναι η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων,μία σύντομη έκθεση με τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντά, τους στόχους και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.
Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν ως προς την πληρότητά τους από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, όπου θα συναξιολογηθεί και η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων τους από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Η επιτροπή, η οποία θα απαρτισθεί από τον Διευθυντή του Τομέα Μεταλλευτικής, έναν καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μεταλλείων – Μεταλλουργών και έναν εκπρόσωπο της εταιρίας Imerys, θα λάβει και την τελική απόφαση πλειοψηφικά.

Οι συνεντεύξεις δύναται να υλοποιηθούν και εξ αποστάσεως.

Με το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, ο/η υπότροφος οφείλει να προσκομίσει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας είτε αντίγραφο διπλώματος, είτε βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, τότε εκείνος υποχρεούται να επιστρέφει το ποσό της υποτροφίας, προκειμένου να χορηγηθεί σε άλλον υποψήφιο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως και τις 25.08.2022 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1 . Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα/ Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
2. Αντίγραφο πτυχίου απάτη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
3. Αλληλογραφία αποδοχής για μεταπτυχιακές σπουδές από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
4. Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2020
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας προσωπικό, φορολογικού έτους 2020, εάν υπάρχει, ή, εφόσον δεν υπάρχει, Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν είχε προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανε δήλωση εισοδήματος στην εφορία κατά το φορολογικό έτος 2020.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8. Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών {εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για μεταπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
Επίσης, ότι εφόσον διακοπεί η παρούσα υποτροφία από υπαιτιότητά του, θα επιστρέφει το ποσό αυτής.
10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721356 & 210 7721951 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις loupaki@mail.ntua.gr & balabani@central.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

ΕΣΠΑ