Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό Ίδρυμα Ρόδη Ρούφου- Κανακάρη

Λήξη Υποβολής: 31 Ιουλίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Το Ίδρυμα Ρόδη Ρούφου- Κανακάρη προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχίο Master ή Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού στους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης ή της Ιστορίας. Η υποτροφία θα έχει διάρκεια 1 έτους (12 μήνες) αρχίζοντας από το 2020-2021, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες του Ιδρύματος.

Η κάθε υποτροφία θα είναι ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως.

Κριτήρια επιλογής 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Τη βαθμολογία πτυχίου των υποψηφίων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”
2. Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών με τον επιδιωκομενο.
3. Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα όπου προτίθενται να σπουδάσουν οι υποψήφιοι.
4. Την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων τους.

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση με περιγραφή του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών
2. Βιογραφικό Σημείωμα,
3. Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας και ηλικίας
4. Υπεύθυνη δήλωση, με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, ότι: α) δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα/ίδρυμα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη και β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο εξωτερικού.
5. Πιστοποιητικό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός για να σπουδάσει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
6. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”
7. Οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
8. Πτυχίο ξένης γλώσσας, την ομιλουμένη στη χώρα όπου προτίθενται να σπουδάσουν.
9. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας που να αναγράφει τα εισοδήματα των γονέων και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του ίδιου του ενδιαφερομένου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, να υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά της εφορίας και των δύο γονέων. Τα εισοδήματα θα υπολογιστούν σύμφωνα με τον εκάστοτε φορολογικό νόμο που ισχύει την ημέρα της συνεδρίασης και κατόπιν καθοδήγησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, στο γραφείο του Προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος Λουκά Ρούφου Κανακάρη, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 15, 2ος όροφος, 106 73 Αθήνα τηλ. 210 7206900, 210 7231462, ώρες 9.00 π.μ – 6.00 μ.μ