Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με εσωτερικό κωδικό 6452 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ. Βόγλη Πολυμέρη, απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα με υποτροφία. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής θα είναι: «Κατοχή και Αντίσταση στην Άνω Μεσσηνία». Το προϋπολογισθέν ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 29.850€ το οποίο αναλύεται σε (621,87€ Χ 48 μήνες). Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και τα ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
3. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου.
4. Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
5. Ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των ετών 2018, 2019 δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€).
6. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα και είναι επιθυμητή η επαρκής γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
8. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
9. Οι άνδρες υποψήφιοι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή θα έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Γενικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση – πρόταση υποψηφιότητας (παρατίθεται σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα) καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεσή τους, μέχρι την 22η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ee@uth.gr.

Με την υποβολή της αίτησής του, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο περιεχόμενο.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος παρέχει τη συναίνεσή του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και τα οποία αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά τη οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF:
(α) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής.
(β) Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες.
(γ) Περίληψη (abstract) πρότασης διδακτορικής διατριβής
(δ) Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής και αρχειακές πηγές (δεν προσμετρώνται στον αριθμό των λέξεων).
Σημειώνεται ότι η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι: 
α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας πρόσκλησης,
β) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,
γ) δεν χρηματοδοτείται και δεν θα χρηματοδοτηθεί για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,
δ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας ί) στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή ίί) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,
ε) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος,
στ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας και δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου,
ζ) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας καθώς και ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δύναται κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά της, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει τη διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας με το ίδιο περιεχόμενο.
Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.1599/1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής τους υποβολής.
Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον εμπίπτουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου.
(ε) Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω ΑΕΙ-ΤΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου. Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά απλώς θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97) και μοριοδοτείται με πέντε (5) κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που σε πτυχίο της ημεδαπής ή σε βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογικής κλίμακας από το Δ.O.Α.Τ.Α.Π., δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το «λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».
(στ) Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση ιδρύματος της αλλοδαπής)
(ζ) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των φορολογικών ετών 2018, και 2019 αντιστοίχως. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω φορολογικών ετών, αντί του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, αναφέροντας ειδικά τον σχετικό λόγο απαλλαγής του.
(η) Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον Ν.3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α., 302/13-12-2005) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας και των διδακτορικών σπουδών.
(θ) Τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές.
(ι) Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.

2. Παραδεκτό της αίτησης – Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας
2.1 Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφάλαιο διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπ’ όψη στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.
2.2 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Α, απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσας. Επιπροσθέτως, αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης υποτροφίας μεταξύ ΕΛΚΕ ΠΘ – Επιστημονικά Υπευθύνου – Υποτρόφου, κατά τα αναφερόμενα στο κεφ. Ε’ της παρούσας. Ως ημερομηνία λήξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται 48 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μετά τη λήξη της υποτροφίας και εντός εξαμήνου, το αργότερο, γίνεται η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της ορισθείσας Επταμελούς Επιτροπής.

2. Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία λήγει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ορισμού Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εάν η εν λόγω αίτηση δεν κατατεθεί εντός της ανωτέρω μέγιστης διάρκειας της υποτροφίας, η Υποτροφία λήγει αυτοδικαίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Υπότροφο και επέρχονται σε βάρος του οι συνέπειες της παρ. 7 του Κεφαλαίου ΣΤ’ της παρούσας.

3. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδονταεπτά λεπτών (621,87€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και τα τυχόν τραπεζικά έξοδα.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ