Τρείς (3) Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη

Λήξη Υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά τα πανεπιστημιακό έτη 2018-19, 2019-20, 2020-21 μία (1) υποτροφία ανά έτος από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών Θεσσαλονίκης και Θράκης άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας στον κλάδο του Ασφαλιστικού Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 792,37€.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι 30 9-2021 αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά:

1) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχύ μεταφορές προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου 30 ΤΚ 106 79 η αίτηση ανακτάται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή)

ή

2) μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση – Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ 210.368.9132-4 καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ όπου έχει αναρτηθεί και η σχετική πρόσκληση.