Προκήρυξη των Υποτροφιών Χορηγίας ΑΔΜΗΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Λήξη Υποβολής: 20 Απριλίου 2021

Τοποθεσία: Εξωτερικό


Προκήρυξη:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 υποτροφίες συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30,000.00) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους ενασχόληση σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ.

Θα χορηγηθούν οι παρακάτων υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτηές Μεταπτυχιακών – 2ου κύκλου σπουδών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών – 3ου κύκλου σπουδών):

Για το Τμήμα Βιολογίας

2 υποτροφίες συνολικού ποσού €3,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3ου κύκλου σπουδών

Για το Τμήμα Φυσικής

1 υποτροφία συνολικού ποσού €5,000.00 σε μεταπτυχιακό φοιτητή 2ου κύκλου σπουδών

Για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

2 υποτροφίες συνολικού ποσοού €1,750.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών

Για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (δύο κατευθύνσεις)

1 υποτροφία συνολικού ποσού €3,500.00 σε μεταπτυχιακό φοιτητή 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών

Για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

2 υποτροφίες συνολικού ποσού €2,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3ου κύκλου σπουδών και 2 υποτροφίες συνολικού ποσού €1,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2ου κύκλου σπουδών

Για το Τμήμα Χημείας

4 υποτροφίες συνολικού ποσού €1,500.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3ου κύκλου σπουδών

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτου από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβολάουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (katerina.tsalimi@uoc.gr) μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης αυτής στον τοπικό τύπο (μέχρι και την 20η/4/2021) τα παρακάτων δικαιλογητικά:

1. Αίτηση (πρότυπο επισυνάπτεται)

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Αντίγραφο πτυχίου τους και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) και αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων

5. Βιογραφικό σημείωμα με τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια

6. Δύο συστατικές επιστολές

7. Βραβεύσεις/διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

8. Τεκμηρίωση της συνάφεις της έρευνάς τους με τους στόχους της υποτροφίας (σχετιζόμενη με την ενέργεια και το περιβάλλον). Το κείμενο της τεκμηρίωσης να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις

9. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (πρότυπο επισυνάπτεται)

10. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα)

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Στις ανώτερο ιστοσελίδες θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα επιλογής υποτρόφων.

Για διευκρινήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην προκήρυξη μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω email:

katerina.tsalimi@uoc.gr
mpalafa@uoc.gr
ή στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα