Παπασταυρίδειος Υποτροφία

Τοποθεσία: Ελλάδα


EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επαναπροκηρύσσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» έτους 2020 με βάση την Β.3. προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου.
Η υποτροφία χορηγείται στον/στην φοιτητή/τρια, ηλικίας μέχρι 36 ετών, που έχει εισαχθεί πρώτος/η κατά σειρά βαθμολογίας το έτος 2020 σε μία από τις εννέα Σχολέε του ΕΜΠ και:
• είναι οικονομικά αδύναμος/η (σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού της οικονομικής αδυναμίας, βάσει των από 1 7.06.2016 & 02.09.2016 αποφάσεων τηε Συγκλήτου).
• έχει ακέραιο χαρακτήρα
• είναι Ελληνικής καταγωγής
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ενός έτους και το ποσό εαυτής ανέρχεται στα 450 €.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/εε να καταθέσουν ηλεκτρονικά έωε και τιε 21.07.2021 και ώρα 13:00 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά: • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα/ Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις) • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώε» • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2019 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του/τηε υποψήφιου/as, φορολογικού έτουε 2019 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι «κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματα στην εφορία» • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης • Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠ • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου(γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση) • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1 599/86 ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721951 & 210 7721356 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις balabani@central.ntua.gr & loupaki@mail.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.