Νέες Υποτροφίες από την AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)

Λήξη Υποβολής: 04 Φεβρουαρίου 2017


Appels d’offres 2017 – Agence universitaire de la Francophonie en Europe de l’Ouest

Πρόσκληση για υποψηφιότητες "Στήριξη 2017 κινητικότητα Πρακτική" 

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-de-stages-201/

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/appel-candidatures-soutien-mobilites-doctorales-20/

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/1er-appel-appel-candidatures-2017-pour-le-soutien-/

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/appel-candidatures-2017-soutien-aux-missions-dexpe/

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας στην κατά περίπτωση υποδεικνυόμενη από την  ΑUF διεύθυνση.