Μια Υποτροφία για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό εις μνήμη «Χρήστου και Κωνσταντίνου Δελβιζώνη

Λήξη Υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

Ο Εκτελεστής των διαθηκών των αειμνήστων Χρήστου Παναγ. Δελβιζώνη και Κωνσταντίνου Παναγ. Δελβιζώνη, έχοντας υπόψει του :

  1. τις διατάξεις  των με αριθμούς 11768 και 11769 της 1ης Ιουλίου 2007 δημοσίων διαθηκών των ανωτέρω αποβιωσάντων, κατοίκων εν ζωή Καλαμάτας, που συντάχθηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Σταυρούλας Κων. Μαυρομιχάλη και δημοσιεύθηκαν αντιστοίχως  με τα με αριθμούς 18Δ  και  17Δ  της 21 Ιανουαρίου 2010 Πρακτικά συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, και
  2. τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών …», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

προκηρύσσει  τη χορήγηση μιας υποτροφίας στη μνήμη και με την ονομασία «Χρήστου και Κωνσταντίνου Δελβιζώνη» για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

Οι νέοι επιστήμονες θα πρέπει να κατάγονται από Καλαμάτα, δηλαδή ή να έχουν γεννηθεί στην Καλαμάτα ή να έχουν την μόνιμη οικογενειακή τους εγκατάσταση στην Καλαμάτα, τούτου βεβαιωμένου εκ της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. και θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Καλαμάτας, ή ως δεύτερη επιλογή να κατάγονται από το Νομό Μεσσηνίας, δηλαδή ή να έχουν γεννηθεί στη Μεσσηνία ή έχουν την μόνιμη οικογενειακή τους εγκατάσταση στη Μεσσηνία και θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μεσσηνίας και θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα γίνονται σε Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα είναι απαραίτητη η επί τόπου φοίτηση και εξυπακούεται, ότι ο υποψήφιος θα διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις της ξένης γλώσσας φοίτησης.

Η υποτροφία θα χορηγείται κατά σειράν προτεραιότητας σε πτυχιούχους  Α) των ιατρικών σχολών, Β) των επιστημών υγείας και των επιστημών που στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας καί του περιβάλλοντος, και Γ)  άλλων επιστημών.

Τα κριτήρια επιλογής μετά την προαναφερόμενη κατάταξη θα μοριοδοτούνται ως ακολούθως : (1) ο γενικός βαθμός του πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του επτά θα δίνει ισόποσα μόρια, (2) η οικογενειακή του κατάσταση, όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών της πατρικής του οικογένειας θα δίνει τόσα μόρια όσα τα εν ζωή αδέλφια. Εάν ο υποψήφιος είναι ορφανός από ένα γονέα πριμοδοτείται με δύο μόρια. Εάν ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς πριμοδοτείται με τέσσερα μόρια. Η βεβαιωμένη με επίσημα έγγραφα απορία πριμοδοτείται με τρία μόρια.

Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων υποψηφίων θα γίνεται κλήρωση για τη χορήγηση μίας υποτροφίας αποκλειστικά και μόνον.

Ετησίως χορηγείται μία  και μόνο υποτροφία.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες  (8.000,00) ευρώ ετησίως, με  τιμές έτους 2007, και με προσαύξηση κατ’ έτος διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ επί του ποσού του προηγουμένου έτους, ήτοι για το έτος 2020 σε ένδεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα (11.250,00) ευρώ.

Η καταβολή της υποτροφίας θα γίνεται με την εγγραφή ή την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και θα καταβάλλεται για δύο συνεχή έτη εφόσον η διάρκεια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών είναι δύο έτη. Για την καταβολή της υποτροφίας του επόμενου έτους θα αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο η επιτυχής παρακολούθηση του προηγούμενου έτους.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την έντυπη προς τούτο Αίτηση  στην ταχ. δ/νση : οδός Μητροπ. Μελετίου, αριθ. 13 – Καλαμάτα τ.κ. 241 33 – τηλέφ. 27210 23048 από  ώρα 09.00 έως 13.00 , μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Η προθεσμία λήγει το μεσημέρι (ώρα 12.00΄) της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή αφού παρέλθει χρονικό διάστημα δύο μηνών από της δημοσιεύσεως της Προκηρύξεως.

Στην έντυπη  Αίτηση χορήγησης υποτροφίας πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά :
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ).
β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (πρόσφατο).
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου.
δ)  Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας ή εντοπιότητας.
ε)  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Τίτλου Λυκείου.
στ)  Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέως (περίπτωση ορφανού από  έναν ή δύο γονείς φοιτητή).
ζ) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό (Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  και σε ποιό κλάδο.
η)  Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της γλώσσας φοίτησης.
θ)  Βεβαίωση της αρμοδίας Φορολογικής Διοίκησης (Γραφεία Δ.Ο.Υ. στη Περιφερ. Ενότητα Μεσσηνίας)  για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) [με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, είτε από αρμόδιο υπάλληλο χειρόγραφα, είτε από το κρατικό ηλεκτρονικό σύστημα], ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλαδή και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y., ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ια) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Σημειώνεται και πάλιν ότι, όλα τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επικυρωμένα,  τα δε φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές να έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί κατάλληλα.

Η Αίτηση μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  των αιτήσεων.

Τα της παροχής υποτροφίας κ.λπ. διέπονται από τις διατάξεις του N. 4182/2013 όπως ισχύει.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην παραπάνω διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη καθώς και σχετική Αίτηση