Μία υποτροφία σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης

Λήξη Υποβολής: 02 Απριλίου 2021

Τοποθεσία: Εξωτερικό


Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού, από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης.

Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

  1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς (ο μεγαλύτερος βαθμός μεταξύ των συνυποψηφίων).
  2.  Ηλικία μέχρι 36 ετών.
  3. Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή.
  4. Άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας.

Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 02-04-2021 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 2310/995213, www.klirodotimata.web.auth.gr εργάσιμες μέρες και ώρες συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς», με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει, ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του/της υποψηφίου/ιας ή βεβαίωση του Τμήματος αποφοίτησης του/της υποψηφίου/ιας ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του/της υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου και συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων (άρθρο 3 παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από την οποία θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας (άρθρο 3 παρ. 1α του Κ.Δ. 18/23-8-1941) β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 3 παρ. 2β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

4. Δήλωση της χώρας μετεκπαίδευσης ( απαραίτητα ) και του αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών του/της υποψηφίου/ιας, του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ( εφόσον τούτο είναι γνωστό).

5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αναφορά σε τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύματα και λοιπά αποδεικτικά της επιστημονικής δραστηριότητας του/της υποψηφίου/ιας στοιχεία.

6. Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της σχολής φοίτησης του/της υποψηφίου/ιας με επίσημη μετάφρασή του.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ιας στην οποία θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr):

α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης
β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά),.

Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941). Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τον ίδιο κύκλο σπουδών από τη Δωρεά στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή ή από άλλο κληροδότημα.

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ποσό υποτροφίας: Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των οκτακόσιων (800,00 €) ευρώ.

Οδοιπορικά έξοδα υποτρόφου:

Τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του/της υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του/της στην Ελλάδα μετά τη λήξη των μεταπτυχιακών του/της σπουδών, βαρύνουν τη Δωρεά στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή (άρθρο 55 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1583/1985) και ανέρχονται στο ύψος των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ συνολικά, σύμφωνα με την απόφαση αρ. Πρωτ. 2119/31-10-2016 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.. Τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται στον υπότροφο σε δύο ισόποσες δόσεις ήτοι : Α ) Το ήμισυ του ποσού καταβάλλεται μετά την άφιξη του/της υποτρόφου στο εξωτερικό, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών του/της, με προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων: έκδοση και πληρωμή εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης. Β) Το υπόλοιπο μισό καταβάλλεται μετά την επιστροφή του/της υποτρόφου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών του/της, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας λήξης των σπουδών του. με προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων: έκδοση και πληρωμή εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης.

Έναρξη-Διάρκεια υποτροφίας: 

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ή το αργότερο μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της υποτροφίας από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και θα διαρκέσει ένα (1) χρόνο.

Καταβολή υποτροφίας: 

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας, θα αρχίζει από την ημερομηνία άφιξής του/της υποτρόφου στο εξωτερικό, εφόσον αυτή έπεται της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης, ή διαφορετικά από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του/της υποτρόφου στο Ίδρυμα μετεκπαίδευσης. Αν ο/η υπότροφος μεταβεί στο εξωτερικό πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών, το ποσό υποτροφίας θα καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του/της υποτρόφου στο Ίδρυμα μετεκπαίδευσης, που αποδεικνύεται από το επίσημο πιστοποιητικό σπουδών του οικείου Ιδρύματος (άρθρο 55 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1583/1985). Ο/η υπότροφος οφείλει να προσκομίσει με την εγγραφή του/της, βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο στην οποία θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του/της μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας, η προβλεπόμενη διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και η οποία θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Χορήγηση Υποτροφίας:

Η χορήγηση της υποτροφίας θα καλύπτει δώδεκα (12) συνολικά μήνες το χρόνο και το ποσό θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο προκαταβολικά, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου) άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.