Μία υποτροφία σε πτυχιούχο Ιατρικής του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα

Λήξη Υποβολής: 22 Μαΐου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 25-05-1975 ιδιόγραφη διαθήκη του Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και γ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 3912/29-10-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που αφορά πτυχιούχο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

1. Να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή.
2. Ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών.
3. Να έχει βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» (6,5 και πάνω).
4. Να μην απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ιδιωτικό φορέα.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον επιμέλεια (όρος του διαθέτη).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 22-05-2021 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή), τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 2310/995213, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, από την οποία θα προκύπτει, ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του/της υποψηφίου/ιας ή βεβαίωση του Τμήματος φοίτησης ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του/της με το βαθμό που θα λάβει στο πτυχίο του/της τουλάχιστον «λίαν καλώς» (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
  2. Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησης: α) ότι έχει γίνει δεκτός/ή και φοιτά σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (με το συγκεκριμένο θέμα της ειδίκευσης, το βαθμό επιτυχίας στο πρόγραμμα σπουδών κ.λ.π.), ή β) βεβαίωση ορισμού της Τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
  3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Τμήμα Κληροδοτημάτων (άρθρο 3 παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
  5. Δύο ( 2 ) τουλάχιστον συστατικές επιστολές μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, από τις οποίες θα προκύπτει η επιμέλεια του υποψηφίου κατά την διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr): α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά).

Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την προηγούμενη μέρα της ορισθείσας ημερομηνίας του διαγωνισμού (άρθρο 7 παρ. 3 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.