Μία υποτροφία από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πραξιτέλους και Σοφίας Αργυροπούλου

Λήξη Υποβολής: 06 Απριλίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

 

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αγρονόμους Τοπογράφους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή και άλλων ανωτάτων ομοίων σχολών της Χώρας, με σκοπό την μετεκπαίδευσή τους σε Πολυτεχνικές Σχολές του εσωτερικού, στον κλάδο της Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων, με υποχρέωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πρωτότυπο θέμα και απόκτησης του τίτλου του διδάκτορα.

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:

1. Η υποτροφία θα χορηγηθεί για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2021-2022, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να έχουν βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και να έχουν διακριθεί στην Υδραυλική, Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ευδοκίμως εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πρωτότυπο θέμα σε Πολυτεχνείο της Ελλάδας. Το Ίδρυμα στο οποίο θα ειδικευτεί ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

4. Το ποσόν της υποτροφίας ορίζεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€) μηνιαίως.

5. Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της Ακαδημίας Αθηνών με βάση την όλη επιστημονική δραστηριότητά του, τους βαθμούς τους οποίους έλαβε κατά τις σπουδές του, και την ενδεχόμενη εργαστηριακή πείρα του σε υδραυλικές έρευνες. Ημέρα επιλογής ορίζεται η Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 10.00π.μ.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2021-2022). Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο.

Δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

7. Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών:
α) Στις περιπτώσεις που η επίδοση των σπουδών του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική, ο υπότροφος δεν προσκομίζει τις εκθέσεις προόδου και τις βεβαιώσεις ως προς την πορεία των σπουδών, τις οποίες ορίζει η σύμβαση υποτροφίας, δεν επιτύχει σε εξετάσεις στο τέλος εκάστου έτους των σπουδών του, επιδεικνύει κακή διαγωγή ή εμποδίζεται στη συνέχιση των σπουδών του από ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια.
β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές, χωρίς την άδεια της Ακαδημίας Αθηνών, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, εκτός αν η διακοπή επήλθε από σοβαρούς λόγους υγείας που πρέπει να αποδεικνύονται νομίμως.
γ) Στην περίπτωση που επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος, για οποιονδήποτε λόγο, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση της υποτροφίας.
δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε.
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο υπότροφος παραβεί τον Νόμο ή τους όρους της σύμβασης υποτροφίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Κανονιστικό Διάταγμα της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286) και στα άρθρα 57 επ. του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α 455) ή και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη τεθεί σε ισχύ έως την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας.

Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για οποιονδήποτε λόγο, ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου.

O υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει στην Ακαδημία Αθηνών, μέσα σε ένα (1) έτος από την λήξη των σπουδών του, τον τίτλο για τον οποίο του έχει χορηγηθεί η υποτροφία. Αν δεν το προσκομίσει εντός της ανωτέρας προθεσμίας, οφείλει να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας που έλαβε (άρθρο 60 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939).

8. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το αργότερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα : Υποτροφίες) Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Φωτοαντίγραφο διπλώματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή άλλων ομοίων Ανωτάτων Σχολών της Χώρας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο από πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών. Εάν ο υποψήφιος καταθέσει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που έχει απονεμηθεί από Ανώτατο Ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α. για τον τίτλο αυτό.
β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το θέμα της.
γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικό ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 30 ετών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) Πιστοποιητικό εκπληρώσεως στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες.
στ) Βιογραφικό σημείωμα, αναφερόμενο στην όλη επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου και την ενδεχόμενη εργαστηριακή πείρα του σε υδραυλικές έρευνες.

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες με τους αριθμούς πρωτοκόλλου της αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

9. Τα της διεξαγωγής της επιλογής, της παροχής, διακοπής και επιστροφής της υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185) και του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23.8.1941 (Φ.Ε.Κ. Α 286), σε συνδυασμό α) με τις σχετικές διατάξεις της από 2.2.1991 ιδιόγραφης διαθήκης του Πραξιτέλους Αργυροπούλου που δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ’ αριθμ. 3544/13.10.1995 πρακτικού του και β) της υπ.’ αριθ. 3506/2012 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην τήρηση εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών τήρηση των προσωπικών στοιχείων, της ταχυδρομικής ή και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής και της χορήγησης της υποτροφίας, δεσμευόμενη ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου σε τρίτους, εκτός αν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137).

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr και στα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου 2021

Το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.