μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Λήξη Υποβολής: 02 Απριλίου 2021

Τοποθεσία: Εξωτερικό


Μια υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, η οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 30-09-1964 ιδιόγραφη διαθήκη του Κων/νου Παπαϊωάννου β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και γ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 3912/29-10-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών). ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,σε άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό, η οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

 • Να έχουν ήδη επιλεγεί για χορήγηση κρατικής υποτροφίας για μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό.
 • Να έχουν τύχει βαθμού «άριστα» στο πτυχίο τους (8.50 και πάνω).
 • Να διαθέτουν οικονομική αδυναμία (στερούνται των οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενες για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 02-04-2021 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 2310/995213, www.klirodotimata.web.auth.gr εργάσιμες μέρες και ώρες συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Επίσημη βεβαίωση κρατικού φορέα (π.χ. Ι.Κ.Υ.) που να πιστοποιεί, ότι έχει επιλεγεί για χορήγηση κρατικής υποτροφίας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό άριστα συνοδευόμενη με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει, ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου της υποψηφίας ή βεβαίωση του Τμήματος αποφοίτησης, ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές της υποχρεώσεις, για τη λήψη του πτυχίου της με το βαθμό άριστα.
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Τμήμα Κληροδοτημάτων (άρθρο 3 παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας της υποψηφίας και της ιδίας της υποψήφιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίας η επιμέλεια της οποίας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα της ιδίας της υποψήφιας.
 6. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας της υποψηφίας και της ιδίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 7. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019.
 8. Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2019 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.
 9. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).
 10. Δήλωση της χώρας μετεκπαίδευσης ( απαραίτητα ) και του αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών της υποψήφιας και του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ( εφόσον τούτο είναι γνωστό)
 11. Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της σχολής φοίτησης της υποψήφιας, με επίσημη μετάφρασή του.
 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφια θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr): α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης β) σεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) Ότι δεν έχασε από δική της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τον ίδιο κύκλο σπουδών από το κληροδότημα Κων/νου Παπαϊωάννου ή από άλλο κληροδότημα.

Όποια με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.