κληροδότημα Ελευθ. Μπάρκα. Καταγωγή από Ήπειρο

Τοποθεσία: Ελλάδα


Έξι (6) υποτροφίες εξωτερικού από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ελευθ. Μπάρκα

Προκήρυξη:

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος περί των κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, προκηρύσσει από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής – έξι (6) υποτροφιών -για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

1. Να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως των υποψηφίων.

2. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ

Το ποσό της υποτροφίας κατά έτος ανέρχεται στο ύψος των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: εντός 45 ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης της στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Προκήρυξη

ΕΣΠΑ