Κληροδότημα από το Σοφιανοπούλειο Ίδρυμα για υποψηφίους με καταγωγή από το Δήμο Καλαβρύτων

Λήξη Υποβολής: 11 Δεκεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021
Το Δ.Σ. του Κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα» θα χορηγήσει σύμφωνα με το από 9/10/2020 πρακτικό του και σύμφωνα με την παρούσα οικονομική του κατάσταση και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 και του άρθρου 2 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 73 6/5/1957 και την υπ’ αριθμ. 1243/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Ετος 2020 – 2021 πέντε (5) υποτροφίες για συνέχιση σπουδών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :
1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια
2. Να είναι ικανοί και ηθικοί των οποίων ο ένας γονέας τουλάχιστον να είναι δημότης από τον Ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Καλαβρύτων και των τοπικών αυτού κοινοτήτων με προτεραιότητα στους νέους των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας κατάγεται από την τοπική κοινότητα Αροανίας, οι οποίοι θα προτιμιόνται κάθε φορά που θα χορηγείται υποτροφία. Το μηνιαίο ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Η καταβολή τους ξεκινάει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020, είναι διάρκειας 10 μηνών (1/9/2020 εοσς 30/6/2021), θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται σε 2 δόσεις, με δικαίωμα να επαναχορηγηθούν στα ίδια πρόσωπα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον δηλαδή θα έχουν ομαλή πρόοδο και καλή επίδοση στις σπουδές τους και θα προσκομίζουν έκθεση των ιδίων, δηλαδή εικόνα της πορείας των σπουδών τους.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς το Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα που εδρεύει στην οδό Μαιάνδρου 23, ΤΚ 115 28 Αθήνα από 26 Οκτωβρίου 2020 έως 11 Δεκεμβρίου 2020.Οι αιτήσεις θα πρέπει συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά :
1. Αίτηση χορήγησης υποτροφίας
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου και βεβαίωση καταγωγής των γονέων του ή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι ο υποψήφιος έχει εγγράφει και φοιτά σε τμήμα ανωτάτης πανεπιστημιακής σχολής της χώρας από τις ως άνω σχολές σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία που είχε απονεμηθεί.
7. Απολυτήριο λυκείου και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του προηγούμενου έτους φοίτησης σε Ανωτάτη Σχολή (σε περίπτωση που δεν είναι πρωτοετής)