ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΛΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ

Λήξη Υποβολής: 03 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΛΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το κληροδότημα Χρήστου και Μαρίας Μέλη προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019- 2020 , μία υποτροφία για σπουδαστή Δημοσίων Ανώτερων ή και Ανωτάτων Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή για σπουδαστή μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα , ο οποίος θα έχει φοιτήσει και αποφοιτήσει από τα Λύκεια Καρδαμύλων Χίου.

Η υποτροφία προκηρύσσεται για όλο το διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα της σχολής παρακολουθήσεως για την ολοκλήρωση των σπουδών και το ύψος της ανέρχεται σε 160 ευρώ(εκατόν εξήντα ευρώ) μηνιαίως για το διάστημα από 1/9/2019 μέχρι 30/6/2020 για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος και κατόπιν για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1 .- Να έχουν φοιτήσει πλήρως και τα τρία έτη σε οποιοδήποτε από τα Λύκεια Καρδαμύλων Χίου .
2.- Να βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία οι ίδιοι και οι οικογένειές τους . Η διαπίστωση της οικονομικής αδυναμίας των υποψηφίων και των οικογενειών τους εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του κληροδοτήματος , το οποίο λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο μέσο που περιέρχεται στην αντίληψή του, ακόμα και προσωπική μαρτυρία των μελών του. Η πρόοδος σπουδών των υποτρόφων θα ελέγχεται ανά εξάμηνο και το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την υποτροφία εάν επί δύο συνεχή εξάμηνα οι υπότροφοι οφείλουν περισσότερα από το 1/3 των μαθημάτων του προγράμματος της σχολής.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν με συστημένη επιστολή ή με απόδειξη παραλαβής από 3-6-2020 μέχρι 3-9-2020 στην γραμματεία του κληροδοτήματος (κα Μαρία Φράγκου , Δικηγόρος , Καρδάμυλα Χίου, περιοχή Λίμνος ΤΚ 82100 ) τηλ./φαξ 2272023421 ή κα Ρήγαινα Μπολίκα 2272022427) .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1 . Αίτηση
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ισχύει για 3μηνο)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικό αποφοιτήσεως από Λύκειο Καρδαμύλων Χίου.
6. Βεβαίωση για τα έτη φοιτήσεως σε Λύκειο Καρδαμύλων Χίου.
7. Αναλυτική βεβαίωση πιστοποιήσεως προόδου σπουδών για το προηγούμενο εξάμηνο , εφόσον ο/η υποψήφιος έχει ξεκινήσει τις σπουδές του.
8. Ειδικά για πρωτοετείς βεβαίωση εισαγωγής σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον βαθμό πρόσβασης των Πανελληνίων Εξετάσεων.
9. Ειδικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές Εσωτερικού, βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα της Σχολής και βεβαίωση για την σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής διάρκεια σπουδών
10 Αποδεικτικό πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι (για μεταπτυχιακά)
11. Εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των τριών τελευταίων ετών του υποψηφίου και της οικογένειάς του. ΓΙΑ Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία.