ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΟΡΘΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

Λήξη Υποβολής: 30 Ιουνίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Το Κληροδότημα ΠΕΤΡΟΥ Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση έξι (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για τους εισαχθέντες και δευτεροετείς φοιτητές και σπουδαστές Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, της χώρας υπό τον όρο ολοκλήρωσης των σπουδών τους και λήψη του πτυχίου – διπλώματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έτη σπουδών από το πρόγραμμα της σχολής τους. Το ποσό της χορηγούμενης υποτροφίας ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 300,00 ευρώ μηνιαίως για τους επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι και 260,00 ευρώ μηνιαίως για τους επιτυχόντες σε Τ.Ε.Ι Η καταβολή του συνολικού ποσού της υποτροφίας ανά δικαιούχο υπότροφο θα γίνει μετά τον ορισμό υποτρόφων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και τις λοιπές δημόσιες αρχές, μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ Κληροδοτήματος και του υποτρόφου σε δύο ισόποσες δόσεις, ετησίως, αναλόγως με τα έτη ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται αναδρομικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δηλαδή από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται κάθε έτος, να προσκομίζει βεβαίωση εγγραφής στο επόμενο έτος σπουδών και πιστοποιητικό προόδου, με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο θα προκύπτει ειδικότερα ότι θα προάγεται στο επόμενο έτος σπουδών με ικανοποιητική βαθμολογία. Εάν διακόψει τις σπουδές του με υπαιτιότητά του ή δεν τις ολοκληρώσει μέσα στην προβλεπόμενη διάρκεια από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υποχρεούται να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας, που θα έχει λάβει μέχρι τότε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση υποτροφίας είναι η καταγωγή από την Κοινότητα Κορθίου Άνδρου μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας από την πατρική ή μητρική γραμμή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με απόλυτη σειρά είναι:

1. Απόφοιτοι εξαετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μουστακείου Δημοτικού Σχολείου στην Πίσω Μεριά

2. Φοιτήσαντες τουλάχιστον δύο σχολικά έτη υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μουστακείου Δημοτικού Σχολείου στην Πίσω Μεριά

3. Μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου Άνδρου

4. Μόνιμοι κάτοικοι Άνδρου

5.α Τέκνα Πολυτέκνων 5.β Τέκνα Τριτέκνων 5.γ Τέκνα Μονογονεϊκών Οικογενειών 5.δ Τέκνα Οικογενειών με δύο τέκνα 5.ε Τέκνα Οικογενειών με ένα τέκνο

6. Σειρά επιτυχίας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

7. Εισόδημα (κατά αύξουσα σειρά)

Η χορήγηση όλων των υποτροφιών σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των ως άνω κριτηρίων δεν είναι υποχρεωτική.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες υποψήφιοι-ες πρέπει να υποβάλλουν προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις

2. Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή τους, οι οι δευτεροετείς στο 2ο έτος σπουδών

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κορθίου Άνδρου μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας από την πατρική ή μητρική γραμμή.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο Ίδρυμα και ότι δεν έχασαν προηγούμενη υποτροφία από υπαιτιότητά τους

5. Βεβαίωση εξαετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μουστάκειο Δημοτικό Σχολείο στη Πίσω Μεριά

6.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου Άνδρου ή Δήμου Άνδρου

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

8. Επικυρωμένο αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2019

9. Πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής ή αναβολής στρατιωτικών υποχρεώσεων

Ο φάκελος των υποψηφίων θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς – και για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης – με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Πληροφορίες για απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 στο τηλ: 22820-61354. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος μέχρι την 30η  Iουνίου 2020 στη Δ/νση: Κληροδότημα Π. Λ. Μουστάκα, Κόρθιο Άνδρου, Τ.Κ. 84 502.