ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΨΩΜΟΣΤΗΘΗ (Καταγωγή από Χίο)

Λήξη Υποβολής: 02 Σεπτεμβρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΨΩΜΟΣΤΗΟΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία: «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΨΩΜΟΣΤΗΘΗ» σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 16.842/4.8.1966 Δημόσιας Διαθήκης του Μιχαήλ Ηλία Ψωμοστήθη, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1760/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και έχει διευκρινισθεί με ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο με αριθμό 16/ 8.10.2012 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τους οποίους έχει λάβει γνώση η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων/Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Οικονομικών (αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1003339 ΕΞ 2014/3.1.2014 έγγραφό της), καθώς και στο με αριθμό 44/14.3.2018 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του κληροδοτήματος
προκηρύσσει για το έτος 2021, την χορήγηση τριών (3) εφάπαξ βοηθημάτων, ύψους μέχρι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) το καθένα, σε νέες γυναίκες επιστήμονες, επιχειρηματίες ή επαγγελματίες που κατάγονται από τα Καρδάμυλα Χίου, προς ενίσχυση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί στα Καρδάμυλα Χίου.
Οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Να κατάγονται από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων Δήμου Χίου, οι ίδιες ή έστω ένας από τους δύο γονείς τους. Η ενισχυόμενη επαγγελματική εγκατάσταση να υφίσταται ή να πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων Χίου.
Να έχουν ως κύρια απασχόληση τη δραστηριότητα για την οποία ζητείται το οικονομικό βοήθημα.
Να αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της οικονομικής ενίσχυσης τους και την γενικότερη οικονομική κατάσταση των ιδίων και της οικογενείας τους. Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων πού πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, προηγούνται οι έγγαμες και 59,60 62,63 83,84 99,100 102,103 142,144 168,169 μεταξύ αυτών οι πολύτεκνες με βάση τον αριθμό των τέκνων. Μεταξύ αυτών, προηγούνται οι υποψήφιες που έχουν ήδη ατομική ή οικογενειακή εγκατάσταση στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων του Δήμου Χίου και μεταξύ αυτών επιλέγονται κατά σειρά:
α)Οι υποψήφιες που έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν καινοτόμες δραστηριότητες που προάγουν την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας,
β)οι υποψήφιες που δεν έχουν ξεκινήσει καμιά επαγγελματική, επιχειρηματική ή επιστημονική δραστηριότητα και
γ) οι υποψήφιες που ζητούν ενίσχυση υπάρχουσας δραστηριότητας.
Η χορήγηση του βοηθήματος γίνεται βάσει προϋπολογισμού δαπανών, τον οποίο εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μέρος του προϋπολογισμού δαπανών.
Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε δύο στάδια ως εξής:
α) Ποσό 30% του βοηθήματος κατά την έναρξη με υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της υποψηφίας και του Ιδρύματος, και
β) το υπόλοιπο 70% του βοηθήματος κατόπιν ελέγχου από Δ.Σ. και εφόσον προκύπτει η υλοποίηση των σχετικών εργασιών.
Οι υποψήφιες που θα λάβουν το παραπάνω βοήθημα, έχουν υποχρέωση να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο, μικρή πινακίδα που να αναφέρεται στην ενίσχυση τους από το κληροδότημα.
Οι λαβούσες κατά το παρελθόν οικονομικό βοήθημα δεν δικαιούνται νέου βοηθήματος, εκτός αν πρόκειται για άσκηση νέας δραστηριότητας και έχει παρέλθει πενταετία από την προηγουμένως ενισχυθείσα δραστηριότητα.
Το κληροδότημα διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί αιτήματα για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που κατά την κρίση του δεν προάγουν το γενικότερο συμφέρον της τοπικής κοινωνίας ή προσβάλλουν ηθικές αξίες και αρχές ευρέως αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο.
Το βοήθημα δίδεται μόνο προς υλοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση των υποψηφίων.
Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί οποιαδήποτε έστω και μερική τροποποίηση, εκτός αν αποδεδειγμένα οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί ένα σώμα με αυτήν κατάλογος απαιτουμένων δικαιολογητικών.
Η προκήρυξη μαζί με τον παραπάνω κατάλογο είναι τοιχοκολλημένη στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων και του Δήμου Χίου.
Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κληροδοτήματος: www.kardamvla-klirodotimata.gr Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν από 2/6/2021 μέχρι 2/9/2021, στο γραφείο της πληρεξουσίας δικηγόρου του κληροδοτήματος Μαρίας Φράγκου