Ιδρύματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΝΟΥ (Καταγωγή από Βολισσό Χίου)

Τοποθεσία: Ελλάδα


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΝΟΥ προκειμένου να χορηγήσει κατά το έτος 2021 οικονομικές ενισχύσεις (υποτροφίες) ποσού 1.500,00 ευρώ εκάστη και εφάπαξ σε δύο (2) φοιτητές-τριες ΑΕΙ ή ΤΕΙ και οικονομικά βοηθήματα λόγω γάμου ποσού 1 .500,00 ευρώ έκαστο σε δύο (2) νέες,
καλεί τους ενδιαφερόμενους καταγόμενους από την κωμόπολη Βολισσό-Χίου, να υποβάλλουν στο Ιδρυμα αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος (Π. Δ/ γμα από 28-02-1982 ΦΕΚ 123/1982 τ.β.) και την με αριθμό 1017457/535/ Β0011/19-01-1 Β0011/19-01-1996 Κ.Υ.Α. των υφυπουργών Οικονομικών, Υγεία ς-Πρόνοιας και Περιφερειάρχη Χίου, που είναι τα εξής:
Α) Για φοιτητές-τριες:
1) Πιστοποιητικό γεννήσεως του Δήμου Χίου, στο οποίο να εμφαίνεται ότι είναι γεννημένος-η από γονείς που να είναι ή να ήταν τουλάχιστον ο ένας δημότης Βολισσού και καταγωγής Βολισσού. 2) Πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο να εμφαίνεται η βαθμολογία εισαγωγής του, η συνεχής φοίτηση του και η προαγωγή του στις εξετάσεις του τρίτου εξαμήνου σπουδών. Στην περίπτωση μη αναγραφής του βαθμού εισαγωγής απαιτείται βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης με τον βαθμό πρόσβασης.
3) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και
4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε υποτροφία από άλλη πηγή
 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Ιδρύματος Αθηνών, οδός Μπουσίου αριθμ. 14-16 Τ.Κ. 11526 και στα τηλεφ. 2106997770 και 6977056699