Ελληνικό Ιδρυμα Χάρβαρντ – Πρόσκληση Αξιολόγησης Υποψηφίων Οικονομικής Ενίσχυσης Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 – Λήξη 22/07/2022

Λήξη Υποβολής: 22 Ιουλίου 2022

Τοποθεσία: Ελλάδα


Ελληνικό Ιδρυμα Χάρβαρντ Hellenic Harvard Foundation

Πρόσκληση Αξιολόγησης Υποψηφίων Οικονομικής Ενίσχυσης Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ» καλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του, σε ατομική συνέντευξη τους Ελληνες μεταπτυχιακούς σπουδαστές, οι οποίοι έχουν γίνει ήδη δεκτοί προς φοίτηση σε Σχολές του Πανεπιστημίου Harvard κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και επιθυμούν οικονομική ενίσχυση.
Κριτήριο επιλογής αποτελεί η αποδεδειγμένη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των υποψηφίων.
Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για το υπόψη ακαδημαϊκό έτος μπορεί να επιμεριστεί σε έως 7 (επτά), κατ’ ανώτατο αριθμό, υποψηφίους και δύναται να διαφοροποιείται με βάση την αξιολόγηση της επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

– Να προσκομίσουν πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής

– Να είναι ηλικίας μέχρι τριάντα έξι (36) ετών,

– Να έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση για απόκτηση πτυχίου σε μεταπτυχιακή σχολή του Πανεπιστημίου Harvard για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023,

– Να πιστοποιούν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης,
– Να προσκομίσουν τον προηγούμενο τίτλο σπουδών τους με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και

– Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία ούτε έχουν στο παρελθόν εκπέσει χορηγηθείσας υποτροφίας.

Η αξιολόγηση της ανάγκης οικονομικής ενίσχυσης των υποψηφίων θα πραγματοποιεί συνδυαστικά με βάσει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν (φορολογικά και οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου).

Να σημειωθεί ότι για την επιλογή των υποψηφίων, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικώς φορολογούμενο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων τους, πραγματικό ή τεκμαρτό, στο οποία θα προστίθενται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα.

Οι σχετικές αιτήσεις θα απευθύνονται προς το Πανεπιστήμιο Harvard, υπ’όψιν του Ελληνικού Ιδρύματος Χάρβαρντ, στα γραφεία του Ιδρύματος, Γρ. Αυξεντίου 1 και Κασσαβέτη, 14562 Κηφισιά, και θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την 22° Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Για την παραλαβή του εντύπου αίτησης αποστείλατε τα πλήρη στοιχεία σας (ονομ/μο, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λ.π.) μέσω e-mail στη διεύθυνση vervklo@otenet.gr

ΕΣΠΑ