Δώδεκα (12) υποτροφίες σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό (ΚΥΘΗΡΑ)

Λήξη Υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


Δώδεκα (12) υποτροφίες σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό

Προκήρυξη:

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2018-19, 2019-20, 2020-21, με επιλογή, από τα έσοδα της Κληρονομίας  ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ:

α) τέσσερις (4) υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και
β) οκτώ (8) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό,

σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκενυται η μετεκπαίδευσής τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται:

α) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε Ευρώ 500,00 και
β) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Ευρώ 200,00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι 30-9-2021 αίτηση τα σχετικά δικαιολογητικά

1 ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μεταχυμεταφορές προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου
30 ΤΚ 106 79 η αίτηση ανακτάται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές
σπουδές με επιλογή
ή
2 μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr
Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση Λοιπές Αιτήσεις Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ 210.368.9132-4