Δύο (2) υποτροφίες αξίας 10.000€ η κάθε μία για μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Λήξη Υποβολής: 16 Ιουλίου 2021

Τοποθεσία: Εξωτερικό


Προκήρυξη:

 

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τους σκοπούς του ιδρύματος που αναφέρονται στο άρθρο 2 και 3 του καταστατικού του (πδ 7/1/1991 Φ ΕΚ Β’136)

Δύο (2) υποτροφίες με αντικείμενο “Σπουδές Πολιτικών Επιστημών” 10.000 (δέκα χιλιάδων) ευρώ εκάστη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν σε δύο (2) αντίγραφα: βιογραφικό σημείωμα και μια αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement) προς το Δ.Σ., αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 6009800 (εσωτ. 1123).

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων με τα παραπάνω δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 στην διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα “Αττική Παράδοση” Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342 Υπόψη κας Μαρίκας Ανδρεάδη.