ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ

Λήξη Υποβολής: 05 Οκτωβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί ότι προκειμένου να διαθέσει ποσό 439.84(C) που προέρχεται από έσοδα του κληροδοτήματος Ν. Κουκουφλή σε έναν (1) αριστούχο καλλιτέχνη, ο οποίος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν στην Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτη 17, Τ.Κ. 54625, σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης
3. Φωτοτυπία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερομένου ή της οικογένειάς του, σε περίπτωση που είναι προστατευόμενο μέλος.
4. Αποδεικτικά σπουδών από τα οποία θα αποδεικνύεται η περάτωση των βασικών σπουδών του με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.
5. Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα ξένου πανεπιστημίου και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την συνέχιση των σπουδών (επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα).
6. Συστατικές επιστολές δύο (2). 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Λήξη ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών (30 ημέρες από την δημοσίευση)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/νση Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΕΣΠΑ