ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΖΙΡΗ σε αριστούχους φοιτητές Ιατρικής από τον Νομό ΧΑΝΙΩΝ

Λήξη Υποβολής: 31 Οκτωβρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


Σε βράβευση χωρίς διαγωνισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 αριστούχους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενους από το νομό Χανίων.
Το βραβείο έχει την ονομασία «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΖΙΡΗ».
Τ ο ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500 ευρώ . Το βραβείο δίνεται εφ’ άπαξ στους δικαιούχους .
Ο αριθμός των βραβείων είναι 6 και αναφέρεται σε αριστούχους φοιτητές Ιατρικής Ελληνικών Πανεπιστημίων, (οι 6 πρώτοι με βαθμολογία άριστα από 8,50 έως 10).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη διοικούσα επΙπροπή του ιδρύματος , (Ενορία Αγίας Μαρίνας, 73100, Χανιά) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή τους από το νομό Χανίων.
Γ) Βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής τους ή του τμήματος που να βεβαιώνει ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων.
Δ) Αναλυτική βαθμολογία των δυο τελευταίων εξαμήνων και η επίδοση τους, να είναι κατά μέσον όρο 8,5 και άνω (άριστη).
Κατάθεση των δικαιολογητικών έως 31-10-2021.
Ουδεμία παραλαβή δικαιολογητικών θα γίνει δεχτή μετά την παραπάνω ημερομηνία αποδεικνυόμενη από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Πληροφορίες Π. Γ εώργιο Περάκη τηλ. 6977826215.