ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Υποτροφίες για Προπτυχιακές Σπουδές

Λήξη Υποβολής: 20 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα παρέχει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, διαρκείας ενός έτους.

2. Τα προγράμματα προβλέπουν: 4 προπτυχιακές υποτροφίες στην Ελλάδα σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα: – Χημικών Μηχανικών – Ναυτιλιακών Σπουδών – Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών – Πληροφορική
3. Οι υποτροφίες παρέχονται σε πρόσωπα που έχουν Ελληνική Ιθαγένεια, ηλικίας μέχρι 25 ετών ( η ημερομηνία συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31η η Δεκεμβρίου του έτους προκηρύξεως της υποτροφίας ) και γεννήθηκαν στην Κρήτη ή γεννήθηκαν από γονείς των οποίων ένας τουλάχιστον είναι Κρητικής καταγωγής ή των οποίων ένας παππούς ή μία γιαγιά γεννήθηκε στην Κρήτη. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω απαιτούνται τα ανάλογα έγγραφα. Επίσης απαιτείται να κατατεθούν συνοδευτικά της αιτήσεως: Πιστοποιητικό καταγωγής, πιστοποιητικά σπουδών αναλόγως της επιδιωκόμενης υποτροφίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνεται υποτροφία για τις αυτές σπουδές εξ άλλης πηγής και επιπρόσθετα δικαιολογητικά, ως ορίζονται στους Κανονισμούς Υποτροφιών του Ιδρύματος.
4. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς διαγωνισμό, με βάση τις αιτήσεις που έγιναν κατ’αρχήν αποδεκτές, και με συνεντεύξεις των υποψηφίων, εφ’ ήθελε κριθούν αναγκαίες. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.
5. Τα ποσά των υποτροφιών είναι εντός των ορίων των καθοριζομένων εκάστοτε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι για προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού € 200 μηνιαίως.
6. Τα έντυπα υποβάλλονται ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα, στην διεύθυνση Ηρώδου Αττικού 1 12Α, 1ος όροφος, Μαρούσι 1 5 1 -24.
7. Για αναλυτικότερες πληροφορίες και για την σχετική αίτηση αποστέλλεται email στο info@vardinoyianneio.gr με την ένδειξη «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2020-2021 »