Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών “Short terms” υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων σε επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού

Λήξη Υποβολής: 05 Σεπτεμβρίου 2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SHORT TERMS) ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", – Οριζόντια Πράξη.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή του Κανονισμού Υποτροφιών, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 98142/Β7/19-7-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1915/Β/7-8-2013).

Aνακοινώνει
Την προκήρυξη συνολικά 100 θέσεων υποτροφιών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Πολιτισμικές Σπουδές, Εικαστικές Επιστήμες
Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες
Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Επιστήμες Διαστήματος
Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας
Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας.

Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους, έως τις 30/11/2014.
Ενδέχεται, ωστόσο, να λήξει νωρίτερα, σε περίπτωση που χορηγηθούν, πριν από την ημερομηνία αυτή, οι εκατό θέσεις υποτροφιών του προγράμματος. Η συγκέντρωση των παραδοτέων από όλους του δικαιούχους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, αυστηρά, έως τις 30/6/2015 και βάσει των οριζόμενων στο ΚΕΦ. Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΣΠΑ