• Στην παρούσα βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών της Ελλάδος, όχι όμως το σύνολό τους.
  • Η βάση ενημερώνεται διαρκώς, είτε με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων είτε με τροποποιήσεις των υπαρχόντων Προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιβεβαίωση της Πληροφορίας από τη Γραμματεία του κάθε Προγράμματος.
  • Η οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών περιγράφεται στον Νόμο 4485/2017, από το άρθρο 31 έως και το άρθρο 43. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 114/04.08.2017)
  • Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες (άρθρο 34, Ν. 4485/17)
    Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  H Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ..
Τίτλος Ίδρυμα Δίδακτρα URL

Master of Business Administration (M.B.A.) in Shipping

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 5.000 €

Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.000 €

Data Science and Machine Learning (DAMA)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2.600 €

Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία / Application of Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.000 €

MSc Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4.000 €

Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4.050 €

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.600 €

Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.600 €

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Χωρίς

Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.200 €
ΕΣΠΑ