• Στην παρούσα βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών της Ελλάδος, όχι όμως το σύνολό τους.
  • Η βάση ενημερώνεται διαρκώς, είτε με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων είτε με τροποποιήσεις των υπαρχόντων Προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιβεβαίωση της Πληροφορίας από τη Γραμματεία του κάθε Προγράμματος.
  • Η οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών περιγράφεται στον Νόμο 4485/2017, από το άρθρο 31 έως και το άρθρο 43. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 114/04.08.2017)
  • Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες (άρθρο 34, Ν. 4485/17)
    Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  H Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ..

Τίτλος Ίδρυμα Δίδακτρα URL

Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας / Educational Studies: Teaching Modern Greek Language

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.400 €

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.500 €

ΠΜΣ-ΕΧ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χωρίς

Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία – MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.000 €

Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Σίνδος – Master of Business Administration

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.840 €

Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Σίνδος

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.840 €

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Master of Science in Tourism Management & Business Administration

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χωρίς

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) – Σέρρες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.600 €

Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.500 €

Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-Οικονομία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.800 €