• Στην παρούσα βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών της Ελλάδος, όχι όμως το σύνολό τους.
  • Η βάση ενημερώνεται διαρκώς, είτε με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων είτε με τροποποιήσεις των υπαρχόντων Προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιβεβαίωση της Πληροφορίας από τη Γραμματεία του κάθε Προγράμματος.
  • Η οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών περιγράφεται στον Νόμο 4485/2017, από το άρθρο 31 έως και το άρθρο 43. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 114/04.08.2017)
  • Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες (άρθρο 34, Ν. 4485/17)
    Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  H Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ..
Τίτλος Ίδρυμα Δίδακτρα URL

«Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης» (Education Sciences: Research and Praxis in Changing Learning Environments)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.500 €

“Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής”

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.100 €

“Ανθρωπιστικά Logistics και Διαχείριση Κρίσεων” (M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.200 €

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.400 €

“Εφαρμοσμένη Φυσική”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Χωρίς

Κοσμητική Χημεία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4.500 €

“Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.400 €

«Cardiovascular Disease (Kαρδιοαγγειακή Νόσος)»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.000 €

Απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1.800 €

Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.500 €
ΕΣΠΑ