• Στην παρούσα βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών της Ελλάδος, όχι όμως το σύνολό τους.
  • Η βάση ενημερώνεται διαρκώς, είτε με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων είτε με τροποποιήσεις των υπαρχόντων Προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιβεβαίωση της Πληροφορίας από τη Γραμματεία του κάθε Προγράμματος.
  • Η οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών περιγράφεται στον Νόμο 4485/2017, από το άρθρο 31 έως και το άρθρο 43. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 114/04.08.2017)
  • Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες (άρθρο 34, Ν. 4485/17)
    Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  H Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ..
Τίτλος Ίδρυμα Δίδακτρα URL

Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.000 €

Διαδίκτυο των Πραγμάτων Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.000 €

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.800 €

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.000 €

Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 400 €

Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 500 €

Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χωρίς

Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς
ΕΣΠΑ