• Στην παρούσα βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών της Ελλάδος, όχι όμως το σύνολό τους.
  • Η βάση ενημερώνεται διαρκώς, είτε με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων είτε με τροποποιήσεις των υπαρχόντων Προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιβεβαίωση της Πληροφορίας από τη Γραμματεία του κάθε Προγράμματος.
  • Η οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών περιγράφεται στον Νόμο 4485/2017, από το άρθρο 31 έως και το άρθρο 43. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 114/04.08.2017)
  • Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες (άρθρο 34, Ν. 4485/17)
    Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  H Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ..
Τίτλος Ίδρυμα Δίδακτρα URL

Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Συστήματα Αυτοματισμού

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Εφαρμοσμένη Μηχανική

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς

Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χωρίς
ΕΣΠΑ