• Στην παρούσα βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών της Ελλάδος, όχι όμως το σύνολό τους.
  • Η βάση ενημερώνεται διαρκώς, είτε με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων είτε με τροποποιήσεις των υπαρχόντων Προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιβεβαίωση της Πληροφορίας από τη Γραμματεία του κάθε Προγράμματος.
  • Η οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών περιγράφεται στον Νόμο 4485/2017, από το άρθρο 31 έως και το άρθρο 43. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 114/04.08.2017)
  • Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες (άρθρο 34, Ν. 4485/17)
    Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  H Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ..
Τίτλος Ίδρυμα Δίδακτρα URL

Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.000 €

Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.600 €

Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.500 €

Σπουδές στα Μαθηματικά

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χωρίς

Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.400 €

Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.000 €

Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.200 €

Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (Integrated Product Design and Innovation)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.000 €

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.500 €

Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.000 €
ΕΣΠΑ